SBP Oddział

Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin, tel.: (91) 481 93 15, fax: (91) 481 91 15, e-mail: zachodniopomorski@sbp.pl, NIP: 8522499089

HISTORIA SBP OZ

 SBP
         Za początek funkcjonowania SBP uznaje się dzień 2.07.1917 r., kiedy to z inicjatywy utworzonej w 1915 r. Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej Towarzystwa Miłośników Historii został powołany i zarejestrowany w Warszawie Związek Bibliotekarzy Polskich. Pierwszym przewodniczącym związku został Ignacy Tadeusz Baranowski, dyrektor Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Organizacja ta postawiła sobie za cel zjednoczenie prac bibliotekoznawczych i bibliograficznych, pogłębianie wiedzy zawodowej, ochronę warunków pracy oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem polskich bibliotek i archiwów. 28.02.1946 r. nastąpiło przemianowanie z dotychczasowej nazwy na Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich.
    W dniach 19-20.12.1953 r. Walny Zjazd Delegatów podjął decyzję o przekształceniu Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich w Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - "organizację społeczną o charakterze fachowym i naukowym, skupiającą w swoich szeregach pracowników bibliotek oraz osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa".
   
OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI SBP

        Po przejęciu Szczecina przez władze polskie, bibliotekarze zrzeszyli się w Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Pierwszy kontakt z kołem warszawskim ZBiAP nawiązano w marcu 1946 r. Dnia 26.09.1946 r. w Bibliotece Miejskiej spotkała się grupa bibliotekarzy i archiwistów szczecińskich. Zebranie, na którym powołano do życia koło ZBiAP w Szczecinie prowadził Stanisław Siadkowski (dyrektor Biblioteki Miejskiej). Członkowie - założyciele koła to: Bolesław Tuhan-Taurogiński i Halina Taurogińska (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Maria Quirini (delegat Ministerstwa Oświaty ds. zabezpieczania księgozbiorów), Jan Karakulski, Rudolf Pastuszak (Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie), Roman Habraszewski, Janina Lipska, Rita Honorata Lipska, Magdalena Osostowicz, Stanisław Siadkowski (Biblioteka Miejska w Szczecinie) i Bernard Jakubowski (kierownik Biblioteki Powiatowej w Wałczu). Na czele zarządu stanął Bolesław Tuhan-Taurogiński - kierownik Archiwum Państwowego w Szczecinie. Najważniejszymi z postanowień szczecińskiego koła były: zajęcie się sprawami szkolenia zawodowego, nawiązanie współpracy między wszystkimi bibliotekami, wystąpienie do Ministerstwa Oświaty o przyznanie bibliotekarzom i archiwistom dodatku naukowego. Trzech członków ZBiAP znalazło się w 1948 r. w składzie Wojewódzkiego Komitetu Bibliotecznego. ZBiAP w tym czasie poświęcał wiele uwagi powstającym w Szczecinie bibliotekom wyższych uczelni.
       W grudniu 1953 r. Walny Zjazd Delegatów ZBiAP zmienił nazwę na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, wprowadził zmiany w statucie organizacji i postawił przednią nowe zadania. Okręg szczeciński zaczął się reorganizować, powstały oddziały terenowe. Jednym z najważniejszych zadań stowarzyszenia wciąż pozostawało podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W Bibliotece Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie zorganizowano Punkt Konsultacyjny Państwowego Zaocznego Kursu Bibliotekarskiego, kierownictwo powierzone zostało Stanisławowi Siadkowskiemu. Na pierwsze zajęcia zgłosiło się 60 osób. Ożywienie pracy SBP nastąpiło w okresie przygotowań do Krajowego Zjazdu Bibliotekarzy zwołanego w Warszawie na luty 1956 r. W zjeździe tym wzięło udział 27 osób ze Szczecina i województwa szczecińskiego. W latach 1957-1958 opracowano i udostępniono centralny katalog wydawnictw ciągłych gromadzonych przez biblioteki Szczecina. W 1959 r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, który mimo wielu trudności ukazuje się do dnia dzisiejszego.

        W 1964 r. powstał Regionalny Zespół Bibliotek, w 1975 r. przemianowany na Regionalny Zespół Bibliotek i Ośrodków INTE. Miał on koordynować zakupy literatury zagranicznej i czasopism z „krajów drugiego obszaru płatniczego” oraz prowadzić analizy potrzeb bibliotek szczecińskich. Wszystkie te działania zostały wysoko ocenione przez ZG SBP. W dniach 3-4.06.1969 r. w Szczecinie zwołano Krajowy Zjazd Delegatów, na którym to delegaci zapoznali się z pracą szczecińskiego okręgu SBP oraz WiMBP w Szczecinie. W grudniu 1969 r. po blisko dwuletnich zabiegach powołano do życia opiniodawczą i doradczą Wojewódzką
Radę Biblioteczną, która została jedną z komisji WRN w Szczecinie. Do sukcesów szczecińskiego okręgu SBP można zaliczyć także wybór Stanisława Badonia na przewodniczącego ZG SBP w latach 1969-1972. Od 1963 r. jedną z form działalności organizacyjno-szkoleniowej SBP były „czwartki bibliotekarskie”; zorganizowano ponad sto trzydzieści spotkań.

        Walny Zjazd Delegatów okręgu szczecińskiego SBP z 1972 r. uznał, że Zarząd Główny powinien wystąpić do władz z postulatami uprawnienia SBP do reprezentowania interesów wszystkich pionów bibliotek wobec organów administracji państwowej i wpływu na obsadę stanowisk kierowniczych w bibliotekach wszystkich sieci, a także propozycjami wprowadzenia: systemu szkolenia i dokształcania bibliotekarzy, centralnego zaopatrzenia bibliotek i ośrodków informacji w pomoce naukowe, jednolitych procedur służbowych i siatki płac w różnych sieciach bibliotek. Postulowano także drukowanie symboli UKD na wszystkich publikacjach oraz załączanie drukowanych kart katalogowych lub ich wzorów, w celu ułatwienia pracy bibliotekarzom. Kiedy w 1973 r. powołano do życia WSP w Szczecinie, SBP doprowadziło do podjęcia przez WRN uchwały o konieczności utworzenia na tej uczelni kierunku bibliotekoznawstwa. Reforma administracyjna kraju z 1975 r. Spowodowała likwidację powiatów. Jedynym ogniwem integrującym bibliotekarzy w byłych powiatach stało się SBP, w oparciu o dawne struktury powiatów powstały koła SBP.

        Intensywnym okresem w działalności stowarzyszenia były lata dziewięćdziesiąte. Popularnością cieszyły się wyjazdy do bibliotek zagranicznych Niemiec, Czechosłowacji, Węgier, Rosji, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii oraz do wielu bibliotek w kraju. W roku 1998 działało na terenie województwa szczecińskiego 15 kół stowarzyszenia, skupiających 425 członków. W 2001 roku w związku z reformą administracyjną kraju w strukturze SBP powstały okręgi wojewódzkie. Prezesem Okręgu Zachodniopomorskiego został Stanisław Krzywicki. Dnia 25.11.2004 r. obok istniejącego Oddziału Koszalińskiego powołano do życia Oddział Północny z siedzibą w Goleniowie, natomiast 14.12.2004 r. - Oddział Szczeciński.
   


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz